Awarie

AWARIA!!! Uwaga mieszkańcy Słączna!

2018-07-19 10:36:03

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców Słączna, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 19 lipca 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 10³º do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

AWARIA!!! Uwaga mieszkańcy ul. 11-go Listopada, Piłsudskiego i Pl. Ks. Waresiaka!!!

2018-07-17 11:06:36

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulicy 11-go Listopada, Piłsudskiego oraz Placu Ks. Eugeniusza Waresiaka w Miliczu, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 17 lipca 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 11ºº do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

AWARIA!!! Uwaga mieszkańcy ulic Zamkowej, Parkowej i Wałowej w Miliczu

2018-06-20 07:58:23

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców ulic Zamkowej, Parkowej i Wałowej w Miliczu, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 20 czerwca 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 8ºº do chwili usunięcia awarii.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

AWARAIA!!! Uwaga mieszkańcy Dunkowej i Piotrkosic

2018-06-20 07:55:51

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zawiadamia mieszkańców Dunkowej i Piotrkosic, że w związku z pracami wykonywanymi na zlecenie Gminy Milicz, w dniu 20 czerwca 2018 r będą występować okresowe przerwy w dostawie wody w godz. od 8ºº do 10ºº.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy wszystkich Odbiorców.

Aktualności

Do wszystkich odbiorców !!!

2018-05-25 11:46:07

Klauzula informacyjna

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), Zakład Usług Komunalnych z siedzibą ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych w Miliczu ul. Osiedle 35 lub z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez: iod@zukmilicz.pl lub pisemnie na adres: Zakład Usług Komunalnych, ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz.

 

 1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Miliczu z siedzibą w: 56-300 Milicz ul. Osiedle 35, (ZUK), NIP: 916-13-27-478, REGON: 932906816, tel. 71 38 40 249, e-mail: sekretariat@zukmilicz.pl, którego przedstawicielem jest Dyrektor ZUK

 

 1. Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych – kontakt: e-mail iod@zukmilicz.pl, tel. 71 38 40 249

 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Zakład przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. III ppkt 2 i 3, jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III ppkt: 1-4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

 

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, tj. przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

ZUK pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Zakładzie Usług Komunalnych w Miliczu, przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia danych.

 

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Milicz, dn. 25 maja 2018 r.

Administrator Danych

Chodnik we Wziąchowie Wielkim

2018-05-15 13:49:07

Trwają prace przy budowie chodnika we Wziąchowie Wielkim prowadzone przez brygadę brukarzy Zakładu Usług Komunalnych.

 

UWAGA !!!

2018-05-14 14:59:26

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że dnia 15 maja 2018 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Stawcu będzie nieczynny. Przepraszamy za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Zawiadomienie o wyborze oferty na remont nawierzchni bitumicznych

2018-05-14 08:11:12

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: ” Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Milicz wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Zakład Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Zielona 5, 56-300 Milicz

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty

Zakład Usług Komunalnych

ul. Osiedle 35
56-300 Milicz
tel. 713840249, 713831263
fax. 713831243
email: sekretariat@zukmilicz.pl
godziny pracy: 7:00 - 15:00