Przejdź do aplikacji

eBOK

Odpady

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany  w Stawiec 40b, przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na ternie Gminy Milicz z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.

PSZOK administrowany przez Zakład Usług Komunalnych  w Miliczu przyjmuje m.in. następujące rodzaje odpadów:

  • odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa,opakowania, metale),
  • odpady zielone,
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę (niezanieczyszczone odpady betonowe, gruz betonowy, ceglany, odpady ceramiczne, drewno, szkło, tworzywa sztuczne ) w ilości do 500 kg od właściciela nieruchomości na dane półrocze,
  • zużyte opony dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

PSZOK jest czynny:

od wtorku do piątku w godzinach  10 ºº-18ºº

w soboty: od 8ºº do 14º

 

PSZOK

Stawiec 40b

administrator

Jacek Mikołajczyk

tel. 885 128 514