Przejdź do aplikacji

eBOK

Przetargi

Zawiadomienia i rozstrzygnięcia z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Zapytanie cenowe na usługę usuwania padłych zwierząt

2020-10-30 11:23:52

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt z terenów miasta i Gminy Milicz w roku 2021.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 10 listopada 2020 roku do godz 10ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

 1. zapytanie ofertowe
 2. oferta
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków
 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. umowa-wzór

 

Zapytanie na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika

2020-10-29 13:59:51

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 05.11. 2020 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

 1. zapytanie ofertowe (1)
 2. oferta-druk

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

2020-10-01 08:10:35

W związku ze złożonymi pytaniami Wykonawcy Zakład Usług Komunalnych publikuje w załączeniu pytania i odpowiedzi do SIWZ na dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu.

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych

2020-09-25 09:37:46

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: “Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu”.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz lub drogą pocztową do dnia 06 października  2020 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór  formularza  cenowego
 4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 7. Wzór umowy
 8. Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe na dostawę złóż filtracyjnych

2020-08-11 13:44:07

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę złóż filtracyjnych..

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 17 sierpnia 2020 roku do godz.9°°.

Dokumenty do pobrania:

1.zapytanie ofertowe-dostawa złóż

2.oferta- wzór

3.umowa -wzór

Wybór oferty na prowadzenie monitoringu wody

2020-11-10 14:15:32

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: “Prowadzenie monitoringu wody uzdatnionej i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz w 2021 roku “ wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: JARS S.A. ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo za cenę brutto: 10 530,03 zł

Druki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty

Wybór oferty na uprzątnięcie padłych zwierząt

2020-11-10 13:42:44

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: ” Usługę uprzątnięcia padłego zwierzęcia z terenów Gminy Milicz będących w utrzymaniu Zakładu Usług Komunalnych”  wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ Barbara Nowicka, ul. Sulmierzycka 51, 56-300Wszewiki

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty (2)

Wybór oferty na dostawę farb drogowych i rozpuszczalnika

2020-11-09 13:26:25

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: ” Dostawę farb drogowych i rozpuszczalnika  wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: TIC Dystrybucja  Sp. z o.o., ul. Krakowska 201, 40-393 Katowice. za cenę brutto: 11 998,16 zł

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę paliw płynnych

2020-10-27 07:22:46

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, na: “Dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu”   wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:”PHU “Art-Zbyt” Sp. J. A. Wojtyczka i B. Michalak, ul. Trzebnicka 31, 56-300 Milicz, za cenę brutto: 442 790,00 zł. Liczba zdobytych punktów: 100,00.

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

2020-10-21 15:56:25

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert na “Dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu”.

Do pobrania: Informacja z sesji otwarcia ofert