Przejdź do aplikacji

eBOK

Przetargi

Zawiadomienia i rozstrzygnięcia z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Zapytanie ofertowe na wodomierze

2021-02-10 13:26:59

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 2019) zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na: Dostawę nowych fabrycznie wodomierzy i akcesoriów hydraulicznych dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 15.02. 2021 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

  1. zapytanie ofertowe
  2. formularz ofertowy
  3. umowa – wzór

Dostawa podchlorynu sodu do uzdatniania wody pitnej w 2021 roku.

2021-01-22 10:23:17

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 2019) zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na: Dostawę podchlorynu sodu do uzdatniania wody pitnej w 2021 roku.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 27.01. 2021 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

1.zapytanie ofertowe

2. oferta – druk (1)

3. umowa-wzór

Zapytanie cenowe na usługę usuwania padłych zwierząt

2020-10-30 11:23:52

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt z terenów miasta i Gminy Milicz w roku 2021.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 10 listopada 2020 roku do godz 10ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

  1. zapytanie ofertowe
  2. oferta
  3. oświadczenie o spełnieniu warunków
  4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  5. umowa-wzór

 

Zapytanie na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika

2020-10-29 13:59:51

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 05.11. 2020 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

  1. zapytanie ofertowe (1)
  2. oferta-druk

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

2020-10-01 08:10:35

W związku ze złożonymi pytaniami Wykonawcy Zakład Usług Komunalnych publikuje w załączeniu pytania i odpowiedzi do SIWZ na dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu.

Do pobrania:

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-02-16 13:00:45

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: “Dostawę fabrycznie nowych wodomierzy wyprodukowanych w 2021 roku orza akcesoriów hydraulicznych dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu ” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: SMARTBITS  Sp. z o.o., ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław, za kwotę netto ogółem: 16 173,14 zł.

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-28 16:38:47

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: “Dostawę podchlorynu sodu do uzdatniania wody pitnej  w 2021 roku ” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Chemi Kam Sp. z o.o., ul. Barlickiego 26, 42-506 Będzin, za cenę netto ogółem: 11 000,00 zł

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty na prowadzenie monitoringu wody

2020-11-10 14:15:32

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: “Prowadzenie monitoringu wody uzdatnionej i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz w 2021 roku “ wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: JARS S.A. ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo za cenę brutto: 10 530,03 zł

Druki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty

Wybór oferty na uprzątnięcie padłych zwierząt

2020-11-10 13:42:44

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: ” Usługę uprzątnięcia padłego zwierzęcia z terenów Gminy Milicz będących w utrzymaniu Zakładu Usług Komunalnych”  wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSZ Barbara Nowicka, ul. Sulmierzycka 51, 56-300Wszewiki

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty (2)

Wybór oferty na dostawę farb drogowych i rozpuszczalnika

2020-11-09 13:26:25

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: ” Dostawę farb drogowych i rozpuszczalnika  wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: TIC Dystrybucja  Sp. z o.o., ul. Krakowska 201, 40-393 Katowice. za cenę brutto: 11 998,16 zł

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty