Przejdź do aplikacji

eBOK

Przetargi

Zawiadomienia i rozstrzygnięcia z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych

2020-09-25 09:37:46

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: “Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu”.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz lub drogą pocztową do dnia 06 października  2020 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia
 2. Wzór formularza ofertowego
 3. Wzór  formularza  cenowego
 4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 7. Wzór umowy
 8. Klauzula informacyjna

Zapytanie ofertowe na dostawę złóż filtracyjnych

2020-08-11 13:44:07

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę złóż filtracyjnych..

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 17 sierpnia 2020 roku do godz.9°°.

Dokumenty do pobrania:

1.zapytanie ofertowe-dostawa złóż

2.oferta- wzór

3.umowa -wzór

Zapytanie o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt

2019-11-15 13:24:35

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt z terenów miasta i Gminy Milicz w roku 2020.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 22 listopada 2019 roku do godz 10ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

1.  Zapytanie ofertowe

2.  Oferta cenowa

3.  Oświadczenie o spełnieniu warunków

4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5.  Wzór umowy

 

Zamówienie na monitoring jakości wody i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz

2019-11-13 08:41:00

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych za stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Milicz w 2020 roku.

Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat @zukmilicz.pl, faksem na nr 71 3831 243, pocztą, kurierem bądź osobiście w sekretariacie ZUK na adres: ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz do dnia 22 listopada 2020 roku do godz 9ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Druk oferty
 3. Harmonogram poboru prób wody
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. Oświadczenie o braku podstaw
 6. Wzór umowy

Zapytanie na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika

2019-05-27 14:01:59

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę farb drogowych i rozcieńczalnika dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 31 maja  2019 roku do godz.9°°.

Druki do pobrania:

1.zapytanie ofertowe (1)

2.oferta cenowa

3.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4.oświadczenie o spełnieniu warunków

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę paliw płynnych

2020-10-27 07:22:46

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego, na: “Dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu”   wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:”PHU “Art-Zbyt” Sp. J. A. Wojtyczka i B. Michalak, ul. Trzebnicka 31, 56-300 Milicz, za cenę brutto: 442 790,00 zł. Liczba zdobytych punktów: 100,00.

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

2020-10-21 15:56:25

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert na “Dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu”.

Do pobrania: Informacja z sesji otwarcia ofert

Wybór oferty na dostawę złóż filtracyjnych.

2020-09-04 13:48:15

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: ” dostawę złóż filtracyjnych   wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Kruszywa Sp. z o.o. Zawada, ul. Luboszycka 67, 46-022 Luboszyce. za cenę brutto: 62 576,25 zł

Druki do pobrania:zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na monitoring wody

2019-11-27 07:53:42

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: ” Prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz w 2020 roku” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę: J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze ofert 2

Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie usuwania padłych zwierząt

2019-11-27 07:49:24

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na “Usługi oczyszczania miasta i terenów Gminy Milicz  w zakresie usuwania padłych zwierząt w 2020 r.”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, złożoną przez firmę P.W.”KOSZ” Barbara Nowicka z siedzibą; Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz.

Do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty 1