Przejdź do aplikacji

eBOK

Przetargi

Zawiadomienia i rozstrzygnięcia z prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Zapytanie na dostawę materiałów kamiennych

2019-02-13 14:00:04

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów kamiennych do realizacji zadań zleconych przez Gminę Milicz w 2019 roku.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 21 lutego 2019 roku do godz.8³°.

Druki do pobrania:

1.zapytanie ofertowe

2.oferta cenowa

3.oświadczenie o spełnieniu warunków

4.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5.wzór umowy (2)

Zapytanie ofertowe - dostarczanie korespondencji

2018-12-21 13:01:03

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie na wykonanie  zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego pisemnego na dostarczanie korespondencji wychodzącej z Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu na terenie Gminy Milicz w 2019 roku.

Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat @zukmilicz.pl, faksem na nr 71 3831 243, pocztą, kurierem bądź osobiście w sekretariacie ZUK na adres: ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz do dnia 28 grudnia 2018 roku do godz 10 piętnaście wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

1. formularz zapytania ofertowego

2. formularz oferty wykonawcy

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. oświadczenie o spełnieniu warunków

5. wzór umowy

Zapytanie ofertowe - monitoring jakości wody i ścieków popłucznych

2018-11-21 13:32:14

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych za stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Milicz w 2019 roku.

Oferty można składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat @zukmilicz.pl, faksem na nr 71 3831 243, pocztą, kurierem bądź osobiście w sekretariacie ZUK na adres: ul. Osiedle 35, 56-300 Milicz do dnia 28 listopada 2018 roku do godz 10ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

 1.  Zapytanie ofertowe
 2.  Druk oferty
 3. Harmonogram poboru prób wody
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Wzór umowy

Zapytanie ofertowe na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłego zwierzęcia

2018-11-19 11:08:14

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę uprzątnięcia i utylizacji padłych zwierząt z terenów miasta i Gminy Milicz w roku 2019.

Oferty należy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zukmilicz.pl, faksem na nr 71 38 31 243, pocztą, kurierem lub osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz, do dnia 29 listopada 2018 roku do godz 10ºº wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Druki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe: zapytanie ofertowe

2. wzór oferty cenowej: oferta cenowa

3. oświadczenie o spełnieniu warunków: oświadczenie o spełnieniu warunków

4. świadczenie o braku podstaw do wykluczenia:  oświadczenie o braku podstaw do wykluczrenia

5. wzór umowy; umowa

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych

2018-10-04 11:50:50

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: “Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu”.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie ZUK, ul.Osiedle 35, 56-300 Milicz lub drogą pocztową do dnia 12 października  2018 roku do godz.11°°.

Druki do pobrania:

 1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 2. oferta do ogłoszenia
 3. oświadczenie wykonawcy 1 (1) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 4. oświadczenie wykonawcy 1 (2) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 5. oświadczenie wykonawcy 1(3) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 6. umowa – wzór
 7. obowiązek informacyjny

Wybór oferty na dostawę materiałów kamiennych

2019-02-21 13:24:07

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: ” dostawę materiałów kamiennych do realizacji zadań zleconych przez Gminę Milicz” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: EUROKOP Grzegorz Bednarski, ul. Dąbrowskiego 31, 56-300 Milicz za cenę brutto: 93 234,00 zł

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostarczanie korespondencji

2019-01-02 08:26:27

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na “Dostarczanie korespondencji wychodzącej z Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu adresatom na terenie działalności zakładu (gmina Milicz)”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, złożoną przez firmę Nowy operator, Łukasz Ławniczak, ul. Korczaka 27, 63-435 Sośnie.

Druki do pobrania:

1.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: wno – przesyłki 2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na usuwanie padłych zwierząt

2018-11-30 08:41:20

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na “Usługi oczyszczania miasta i terenów Gminy Milicz  w zakresie usuwania padłych zwierząt w 2019 r.”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, złożoną przez firmę P.W.”KOSZ” Barbara Nowicka z siedzibą; Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz.

Zawiadomienie o wyborze oferty na monitoring jakości wody

2018-11-29 08:58:04

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: ” Prowadzenie monitoringu jakości wody uzdatnionej i ścieków popłucznych na terenie Gminy Milicz w 2019 roku” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Jars Sp. z o.o. ul. Kościelna 2a, Łajski, 05-119 Legionowo.

Druki do pobrania:

 1.   zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyniku postępowania

2018-10-16 10:51:07

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ” dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez firmę: PW. Padewscy Sp.J. z siedzibą ul. Krotoszyńska 47, 56-300 Milicz

Druki do pobrania: zawiadomienie o wyniku postępowania