Przejdź do aplikacji

eBOK

Targowisko

Uchwała NR LVI/265/2014 Rady Miejskiej w Miliczu w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej a także określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso: Opłaty targowe

UWAGA !!!

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach ( targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż).

Podstawa prawna: art. 31 zzm Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku, poz.2255).

Targowisko Miejskie w Miliczu

Targowisko Miejskie w Miliczu zlokalizowane jest przy ul. Działkowej. Teren, o powierzchni 6674 m², jest ogrodzony, utwardzony kostką betonową, uzbrojony w przyłącza wodne, kanalizacyjne i elektroenergetyczne. Na terenie Targowiska, podzielonego na dwa sektory prowadzonego handlu tj. sektor rolno-spożywczy i sektor przemysłowy, znajduje się 68 zadaszonych wiat, 4 kontenery handlowe oraz pomieszczenia sanitarne – WC i pomieszczenia administratora targowiska.

UWAGA!!! Targowisko Miejskie w Miliczu czynne  od poniedziałku do soboty w godzinach 6 – 14.

UWAGA!!! wolne wiaty o numerach:

Sektor rolno-spożywczy:1,2,4,9,10,12,13,14,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,

Sektor przemysłowy:46,48,50,52,54,56,57,58,60,62,64,66,68

Zasady rezerwacji określa Zarządzenie Nr 854/2014 Burmistrza Gminy Milicz.

1. Zarządzenie Nr 854/2014 Burmistrza Gminy Milicz   w  sprawie ustalenia zasad rezerwacji miejsc handlowych oraz ustalenia miesięcznej opłaty za rezerwację tych miejsc na Targowisku Miejskim: Zarządzenie NR 854

2.Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Gminy Milicz  o zmianie zarządzenia w sprawie  ustalenia zasad rezerwacji miejsc handlowych oraz ustalenia miesięcznej opłaty za rezerwację tych miejsc na Targowisku Miejskim :Zarządzenie o zmianie zarządzenia

3. Wniosek o przyznanie rezerwacji miejsca handlowego: Wniosek o rezerwację

4. Wzór umowy: Wzór umowy

4. Szkic funkcjonalny Targowiska Miejskiego: Szkic funkcjonalny Targowiska

Targowisko Miejskie

ul. Działkowa

56-300 Milicz

administratorzy:

Renata Siwiec

tel. 606 378 419