Przejdź do aplikacji

eBOK

Wodociągi

Wydział Wodociągów

Zajmuje się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Milicz oraz obsługą 298 km sieci wodociągowych przesyłowych i rozdzielczych. Zasadniczym źródłem zaopatrzenia w wodę są studnie głębinowe. Ujęcia z których pobierana jest woda dla mieszkańców zlokalizowane są: w Miliczu, Brzezinie Sułowskiej, Gądkowicach i Praczach.

–   Ujęcie Milicz składa się z 8 czwartorzędowych studni głębinowych o głębokości od 50 do 65 m. Woda z tego ujęcia trafia do mieszkańców Milicza i okolic.

–   Ujęcie Brzezina Sułowska składa się z 5 czwartorzędowych studni o głębokości od 40 do 115 m, które dostarczają wodę mieszkańcom zachodniej części Gminy.

–   Ujęcie Gądkowice składa się z 2 studni czwartorzędowych o głębokości 67 i 70 m. Woda z tego ujęcia zaspokaja potrzeby mieszkańców wschodniej strony Gminy.

–   Ujęcie Pracze składa się z 2 studni czwartorzędowych o głębokości 34 i 40 m. Zaopatruje w wodę miejscowości położone w południowej i połudnowo-zachodniej części Gminy.

Krótka historia wodociągów w Miliczu

Brak jest dat dotyczących pierwszych wodociągów jakie funkcjonowały w Miliczu. Można jednak przypuszczać, że potrzeby w zakresie szerszego i powszechnego dostępu do wody pitnej , pomijając istniejące już studnie kopane praktycznie przy każdym gospodarstwie , rodziły się w miarę rozwoju miasta. Zamek a później pałac Maltzanów czy garnizon wojskowy wymuszały inny , racjonalniejszy sposób zaopatrzenia w wodę.

Prawdopodobnie , już na przełomie XVII i XVIII w. ( a być może wcześniej), istniał system zasilania w wodę najważniejszych obiektów z dużych studni obmurowanych cegłą klinkierową a wykonanych na północnych stokach kotliny (obecnie Stawiec) skąd grawitacyjnie drewnianymi, drążonymi rurociągami woda dostarczana była właśnie do tych obiektów a także do milickiego rynku. Kilkukrotnie , przy okazji prowadzonych robót ziemnych odkopano rurociągi wykonane z drążonych pni sosnowych o długościach od 1,0 do 2,0 m i średnicy wewnętrznej ok. 15 cm a łączonych metalowymi elementami. Rurociągi te prowadzone były pod dnem Baryczy i przekraczały rzekę w co najmniej 2 miejscach. Na wysokości „małego” kościoła oraz w kierunku zamku. Ostatnio, w 2014 roku, takie rurociągi w bardzo dobrym stanie, odkopano w ul. Kościuszki podczas budowy kanalizacji.

            Rewolucja w wodociągach nastąpiła na przełomie XIX i XX w. za sprawą hrabiego Maltzana – ich fundatora. W 1906 r. uruchomiono wodociągi jedne z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie na które, składały się:

-lewarowe ujęcie wody podziemnej;

a także znajdujące się w nowym budynku stacji uzdatniania wody:

-otwarte filtry powolne z napowietrzaniem wody;

-zestaw pompowy napędzany turbina gazową zamówiony specjalnie w Anglii;

-podziemny zbiornik wody uzdatnionej;

-nowoczesna, żelbetowa wieża ciśnień.

            Wybudowano równocześnie sieć wodociągową z rur żeliwnych , która doprowadzała wodę praktycznie do wszystkich budynków w części Milicza, którą obecnie możemy nazwać starym miastem.. Funkcjonowała także sieć zdrojów ulicznych, powszechnie dostępnych dla mieszkańców okolicznych przysiółków a także system hydrantów pożarowych widocznych na niektórych starych zdjęciach.

Taki stan wodociągów istniał praktycznie do lat 60-tych już w polskim Miliczu. Rozwój miasta wymagał jednak rozbudowy sieci wodociągowej a także odpowiedniej ilości wody i o lepszej jakości. I tak pod koniec lat 60. Uruchomiono nowej ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody dla Milicza i sąsiadujących z nim wsi. Zakład wraz z ujęciem mieści się na końcu ulicy Osiedle i był wielokrotnie rozbudowywany i modernizowany. W najbliższych latach zakład i ujęcie czeka kolejna modernizacja i rozbudowa.

Niżej przedstawiany , co też może zainteresować Mieszkańców gminy Milicz, jak wyglądały kolejne etapy funkcjonowania wodociągów milickich po II wojnie światowej:

1945 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji funkcjonuje w strukturze MPGKiM w Miliczu

1974 r. W wyniku rządowej reformy administracyjnej powstaje Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miliczu ( z oddziałem w Żmigrodzie) a w skład powiatu milickiego wchodzi gmina Żmigród. Funkcjonują także takie gminy jak Sułów i Gądkowice.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w strukturze RPGKiM zajmuje się wyłącznie wodociągami w Miliczu. Wodociągi wiejskie obsługuje Wojewódzki Zakład Usług Wodnych z siedzibą w Kiełczowie.

1984 r. Nowy podział administracyjny kraju. Powstają nowe powiaty. Ponownie powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miliczu w strukturze którego, funkcjonuje ZWiK w Miliczu;

1990-91 r. Likwidacja i restrukturyzacja MPGKiM – powstają dwa odrębne zakłady budżetowe Gminy Milicz: ZBiUK w Miliczu i ZWiK w Miliczu. Wojewoda przekazuje wodociągi wiejskie.

2003 r. Następuje połączenie obu zakładów i powstaje Zakład Usług Komunalnych w Miliczu;

2008 r. Ze struktur ZUK-u wyłącza się majątek kanalizacyjny i przekazuje do powstałej spółki: PGK „Dolina Baryczy”;

BUDOWA  PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

     Zagadnienie  przyłącza wodociągowego uregulowane jest w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) która, między innymi definiuje przyłącze wodociągowe oraz określa zasady jego wykonania:

 • Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
 • Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci (Art.15 ust.2 ustawy);

Przyłączenie nieruchomości do sieci odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

O wydanie warunków technicznych przyłączenia lub przebudowy istniejącego przyłącza, występuje osoba posiadająca dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością. W przypadku, gdy w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie /pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do reprezentowania/ występowania jego w imieniu.

Przyłącze wodociągowe stanowi własność Odbiorcy usług, który ponosi także koszty jego utrzymania.

Zakład Usług Komunalnych w Miliczu dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłączenia do sieci wodociągowej oraz decyduje o dopuszczeniu przyłącza do eksploatacji.

Druki do pobrania:

1) powiadomienie o budowie przyłącza

2) wniosek o wydanie TWP

3)wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody

4) wniosek o wydanie wstępnego zapewnienia dostawy wody

5) wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza

Procedura budowy przyłącza wodociągowego

„ K R O K    P O   K R O K U ”

Procedura podłączenia

MONTAŻ DODATKOWEGO WODOMIERZA

      Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 27 stycznia 2015 r. Poz. 139 z późniejszymi zmianami), w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy Usług.

Wodomierz ogrodowy (podlicznik) służy do opomiarowania zużycia wody wykorzystywanej do podlewania zieleni, podlewania upraw w szklarni, pojenia inwentarza, budowy. Mierzy wyłącznie zużycie wody, która później nie spływa do kanalizacji.

     Wodomierz ogrodowy należy zamontować za wodomierzem głównym, wewnątrz budynku lub studni wodomierzowej, w zależności od miejsca wyprowadzenia instalacji do podlewania zieleni.

     Nie jest dopuszczalny montaż urządzenia przed wodomierzem głównym lub na kranie czerpalnym znajdującym się na zewnątrz budynku lub studni wodomierzowej.
Przebudowę instalacji wewnętrznej budynku, wykonanie podejścia w celu zamontowania dodatkowego wodomierza oraz zakup i montaż, Odbiorca wody wykonuje na własny koszt. Odbiorca zapewnia także wymianę i legalizację podlicznika oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia podlicznika przed przemarzaniem.

     ZUK nie odpowiada za spadki ciśnienia na instalacji wewnętrznej, spowodowane niewłaściwą przebudową instalacji wewnętrznej w związku z montażem podlicznika.

Przechwytywanie2

Druki do pobrania : wniosek o dodatkowy wodomierz

Odbiorco wody,

złóż w Zakładzie Usług Komunalnych wniosek właściwy do zaistniałej sytuacji,

a znacznie skrócisz czas na załatwienie sprawy.

 •  Jeżeli wybudowałeś lub kupiłeś dom lub mieszkanie albo jesteś właścicielem firmy i chcesz podpisać umowę na dostawę wody to składasz wniosek nr 1:  WZÓR NR 1
 • Jeżeli chcesz wykonać remont instalacji wodociągowej i zachodzi potrzeba zerwania plomby na śrubunku wodomierza to składasz wniosek nr 2: WZÓR NR 2
 • Jeżeli zakończyłeś prace remontowe na instalacji wodociągowej ( i zgłaszałeś wcześniej zerwanie plomby ) zgłaszasz potrzebę ponownego oplombowania wodomierza to składasz wniosek nr 3: WZÓR NR 3
 • Jeżeli chcesz, aby Twoje faktury były czasowo dostarczane na inny adres ( bo np. wyjeżdżasz na dłużej ) to składasz wniosek nr 4: WZÓR NR 4
 • Jeżeli zachodzi potrzeba czasowego przepisania kartoteki odbiorcy wody na innego płatnika to składasz wniosek nr 5: WZÓR NR 5
 • Jeżeli chcesz zamontować dodatkowy wodomierz ( tzw. ogrodowy ) to składasz wniosek nr 6: WZÓR NR 6
 • Jeżeli chcesz, aby Twój wodomierz został poddany ekspertyzie to składasz wniosek nr 7: WZÓR NR 7
 • Jeżeli sprzedałeś mieszkanie, dom, firmę i chcesz dokonać końcowego rozliczenia to składasz wniosek nr 8: WZÓR NR 8
 • Jeżeli chcesz złożyć wniosek o spłatę zaległości w ratach to składasz wniosek nr 9: WZÓR NR 9
 • Jeżeli chcesz otrzymywać  faktury  na pocztę elektroniczną lub SMS-em to składasz wniosek nr 10: Wzór Nr 10

Wszelkie dodatkowe informacje na temat wypełniania i składania powyższych  wniosków dostępne są pod numerem telefonu 71 38 40 249 wewn. 33 ( osoba prowadząca – Bernard Klus ) lub mailowo: bklus@zukmilicz.pl.

 

Twardość wody w wodociągach na terenie gminy Milicz

Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia oraz magnezu. Jest określana przez konsumentów mianem popularnego “kamienia” czyli wytrąconych podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglanów wapnia i magnezu. Sam proces wytrącania w uproszczeniu, polega na tym, iż podczas podgrzewania, czy gotowania wody następuje odgazowanie rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla utrzymuje węglany wapnia i magnezu w stanie rozpuszczonym, natomiast gdy zostanie z wody usunięty węglany wytrącają się tworząc uciążliwy osad.

NORMA POLSKA:
min. 60 mg CaCO3/l = 1,2 mval/l = 24,0 mg Ca +2/l = 0,6 milimoli Ca = 3,4° niem. (dH) = 6° franc. = 4,2° ang.
max. 500 mg CaCO3/l = 10 mval/l = 200 mg Ca +2/l = 5 milimoli Ca = 28° niem. (dH) = 50° franc. = 35° ang.

     Prawa i obowiązku  zakładu wodociągowego oraz odbiorców usług, a także zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów określa  Uchwała Nr XXIV/109/2019 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 października 2019 roku: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milicz.

Druk do pobrania:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milicz

TARYFA  ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

na okres od 12 czerwca 2018 r. na kolejne 3 lata

Do pobrania: decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca taryfę

USŁUGI DODATKOWE

     Cenę usług dodatkowych, nie objętych taryfą wodociągową, świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych na rzecz odbiorców określa Załącznik do Zarządzenia Nr 583/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku Burmistrza Gminy Milicz.

Druki do pobrania:

Cennik usług dodatkowych :

Zarządzenie Nr 583/2021

Zakład Wodociągów

ul. Osiedle 35

56-300 Milicz

tel.: 71 38 40 249, 71 38 31 243

fax: 71 38 31 243